شناسنامه (فلسفه و کلام 1)

شناسنامه علمی شماره

10.22081/jet.2008.21566

چکیده

فصلنامة علمی ـ فرهنگی
نشریة داخلی دانش‌پژوهان و اعضای حلقه‌های علمی و تبلیغی
معاونت آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی
سال ششم، شمارة 18، بهار1387(ویژة فلسفه وکلام اسلامی)
 
مدیر مسئول: مجتبی الهی خراسانی(معاون آموزشی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی)
 
مسئول اجرایی: هادی مصباح‌الهدی
طراحی جلد وچاپ: کمیل بیک
 
مطالب نشریه، الزاماً دیدگاه جستار نیست.
 
شورای سردبیری (به ترتیب حروف الفبا):
مجتبی الهی خراسانی / مدیر و عضو هیئت علمی گروه آموزشی فقه و مبانی اجتهاد
غلامرضا جلالی‌ / مدیرگروه آموزشی ادب و هنر اسلامی و عضو عیئت علمی پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی
محمدحسن ربانی بیرجندی/ عضو هیئت علمی گروه آموزشی فقه و مبانی اجتهاد
علی رضایی تهرانی / مدیر و عضو هیئت علمی گروه آموزشی فلسفه و کلام اسلامی
محمد تقی شوشتری / مدیر و عضو هیئت علمی گروه آموزشی قرآن و حدیث
سیدمهدی علمی‌حسینی / عضو هیئت علمی گروه آموزشی قرآن و حدیث
سید محمد حسن مددی الموسوی / مدیر گروه آموزشی زبان
جعفر مرادی / عضو هیئت علمی گروه آموزشی فلسفه و کلام اسلامی
هادی مصباح الهدی / مسئول اجرایی فصلنامه و دبیر شورا
محمد نوروزی / مدیر و عضو هیئت علمی گروه آموزشی تبلیغ و تربیت اسلامی
علی نهاوندی / عضو هیئت علمی گروه آموزشی تبلیغ و تربیت اسلامی
 
پست الکترونیکی: jostar@ymail.com

عنوان مقاله [English]

-