فراگیری ضمان

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

چکیده

قاعدة «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» از قواعد پرکاربرد در فقه معاملات است که نقش به‌سزایی را در حقوق مدنی نیز ایفا می‌کند. در این نوشتار سعی شده است تا پس از معرفی اجمالی پیشینة قاعده و جایگاه آن در پیکرة قواعد فقه معاملات، به ابعاد مختلف آن ـ اعم از ایضاح مفهومی واژگان کلیدی بحث همانند ضمان و بیان ادله‌ای که در رابطه با اثبات این قاعده در فقه شیعه و عامه، ادعا شده است ـ پرداخته ‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

the Universality of the Guarantee

نویسنده [English]

  • Mohammad Reza Mollaee
چکیده [English]

The rule "what makes one liable for correct cases, applies to incorrect cases too" is an invaluable rule in jurisprudence where bargains are studied; it also occupies significant role in civil law. After presenting a brief review of the related literature for the above-mentioned rule, and describing the prominent place that it holds in the rules of jurisprudence regarding bargains, the aim of the following essay is to discuss the different aspects of the rule. Here, we have described and clarified the conceptual framework of the key terms such as liability and sated the reasons claimed to support the above-mentioned rule in the Shiite and the Sunnite jurisprudence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The rule "what makes one liable for correct cases
  • applies to incorrect cases too"
  • liability
  • the rule of "respect for the Muslim's personal property"
  • the rule of "excluding losses"
  • rules of jurisprudence