اعضای هیات تحریریه

سیدمحمدتقی شوشتری             محمدحسن ربانی بیرجندی                علی رضائی تهرانی                 سید علی طالقانی              جعفر مرادی

مجتبی الهی خراسانی                سید مهدی علمی حسینی               علیرضا صابری نوقابی               محمد نوروزی                     علی رحمانی

   

مدیر مسئول

علی رحمانی

علوم قرآن و حدیث مدیر کل آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی

ali.rahmani54yahoo.com

سردبیر

هادی مصباح

فقه و حقوق اسلامی رییس اداره پژوهش اداره کل آموزش

h.mesbaholhodagmail.com

دبیر اجرایی

محمد افخمی بقمچ

تاریخ تشیع - علوم قرآن و حدیث کارشناس اداره پژوهش

boqmechgmail.com
09159176001

اعضای هیات تحریریه

مجتبی الهی خراسانی

فقه و اصول عضو هیأت علمی گروه آموزشی فقه دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی

moj_elahiyahoo.com

محمد حسن ربانی بیرجندی

حدیث و علوم حدیث عضو هیأت علمی گروه آموزشی فقه و مبانی اجتهاد دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی

testgmail.com

علی رحمانی

علوم قرآن و حدیث؛ فقه و اصول عضو هیأت علمی گروه آموزشی علوم قرآن و حدیث دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی

ali.rahmani54yahoo.com

علی رضایی تهرانی

فلسفه و عرفان اسلامی عضو هیأت علمی گروه آموزشی فلسفه و کلام اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی

a.rezaii.tgmil.com

سید محمد تقی شوشتری

فقه و اصول عضو هیأت علمی گروه آموزشی علوم قرآن و حدیث دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی

test4gmail.com

علیرضا صابری نوقابی

علوم تربیتی؛ برنامه ریزی آموزشی عضو هیأت علمی گروه آموزشی فرهنگ و تاریخ دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی

a.saberi.ngmail.com

سید علی طالقانی

فلسفه و کلام اسلامی عضو هیأت علمی گروه آموزشی فلسفه و کلام اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی

test1gmail.com

سید مهدی علمی حسینی

علوم قرآن و حدیث عضو هیأت علمی گروه آموزشی علوم قرآن و حدیث دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی

sm.elmigmail.com

جعفر مرادی

علم کلام عضو هیأت علمی گروه آموزشی فلسفه و کلام اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی

moqaran14gmail.com

محمد نوروزی

فقه و اصول عضو هیأت علمی گروه آموزشی تبلیغ و تربیت اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی

test3gmail.com