اهداف و چشم انداز

  • ارائة پژوهش‌های نوآمد و برخوردار از استانداردهای علمی تخصصی در عرصة علوم و معارف اسلامی به مخاطبان با توجه به اهداف و مسایل میزهای تخصصی قطب‌های علمی دفتر تبلیغات اسلامی

  • توسعة افق‌های نوین و رویکردهای بین رشته‌ای در تحقیقات و مطالعات علوم و معارف اسلامی در میان مخاطبان نشریه به‌ویژه حوزویان با توجه به اهداف و مسایل میزهای تخصصی قطب‌های علمی دفتر تبلیغات اسلامی

  • تأمین انگیزه و کیفیت در تولیدات علمیِ افراد تحت برنامة تربیت محقق در اداره کل آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی (جزیی از چرخة فعالیت حلقه‌های علمی و کارگاه‌های پژوهش)

  • معرفی توان علمی دانش‌پژوهان، اعضای حلقه‌های علمی اداره کل آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی به جامعة علمی کشور