دوره و شماره: دوره 4، 11.12 (ویژه آیت الله میرزاعلی فلسفی) - شماره پیاپی 11، پاییز 1385