دوره و شماره: دوره 1، شماره 4.5 - شماره پیاپی 5، فروردین 1383 (شماره چهارم و پنجم، زمستان 1381 و بهار 1382) 

شماره‌های پیشین نشریه

شماره چهارم و پنجم، زمستان 1381 و بهار 1382
سال اول، پیش شماره دوم، تابستان 1381 فصلنامه داخلی معاونت آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان