دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، تابستان 1381، صفحه 1-48 (سال اول، پیش شماره دوم، تابستان 1381 فصلنامه داخلی معاونت آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان)