دوره و شماره: دوره 10، 33و34 (ویژه کلام و فلسفه تطبیقی) - شماره پیاپی 33، فروردین 1391، صفحه 23-201 

علمی تخصصی

عدم امکان شناخت ذات خدا

صفحه 24-37

سیدمسعود عمرانی