دوره و شماره: دوره 9، 31و32 (ویژه حدیث) - شماره پیاپی 31، تیر 1390، صفحه 1-199 

علمی تخصصی

ماهیت شناسی علوم حدیث

صفحه 9-20

محمد الهی خراسانی


دائره المعارف الحیاه

صفحه 123-135

زهرا خاکپور فرزقی؛ زهرا جوادی