ابن سینا و نوآوری های فلسفی

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

عضو حلقه علمی حکمت (شاخه خواهران)

چکیده

فلسفة اسلامی مجموعه‌ای از وجود و مسائل آن، احکام عام وجود در الهیات به معنی الاعم، اثبات واجب، صفات واجب و فعل واجب در الهیات به معنی الاخص است. ابن‌سینا از مهمترین فیلسوفان، در قوام، تکمیل و نوآوریهای این سنت فکری خاص در اسلام است. وی در منطق و فلسفه دارای نظرات ویژة خود و نوآوریهایی است. این نوشتار در پی آن است تا نوآوریهای فلسفی ابن‌سینا و تفاوت دیدگاههای او با فیلسوفان یونان را بازشناسد، تا بدین ترتیب، روشن شود که فلسفة اسلامی تنها، پیرو محض فلسفة یونان نبوده است و فیلسوفان مسلمان بویژه ابن‌سینا، ضمن توجه و ارج نهادن به فلسفة یونان ـ آن هم ارسطو ـ به طرح مسائل جدید، تکمیل و نقد مباحث فلسفی پرداخته‌اند. این نوشتار همچنین به تفاوت دیدگاههای ابن‌سینا در اثبات واجب علم واجب تعالی، علیت و... می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Avicenna and Philosophical Innovations

نویسنده [English]

  • Fahimeh Attar Raouf
A member of the scientific panel of wisdom ‘Hekmat’ (lady's branch)
چکیده [English]

Islamic philosophy is a collection of existence and its related issues, the general commandments of existence in theology in the general sense, the verification of the obligatory, obligatory characteristics and obligatory deeds, in particular.
      Avicenna is one of the most important Islamic philosophers who made a major contribution to consolidation, completion and innovations of this special ideological tradition.
      In logic and philosophy he has his specific opinions and innovations. This paper seeks to present Avicenna’s philosophic innovations and make a distinction between his viewpoints and Greek philosophers’. The researcher is to make it clear that Islamic philosophy has not been a sole follower of the Geek philosophy. However, Muslim philosophers especially Avicenna valued the Greek philosophy, particularly Aristotelian philosophy. They propounded new theories and criticized and completed previous philosophical subjects.
This paper also discusses the differences of Avicenna’s viewpoints in proving the obligation of knowledge, the completeness, and causality, etc.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Philosophy
  • Avicenna
  • innovation
  • completeness
  • the obligation of knowledge
  • existence
  • nature