بازخوانی اصالت صحت

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

چکیده

قاعده یا اصل صحت و به اصطلاح فقهی «اصالة الصحة»از قواعد بسیار مهم فقه است که احکام بسیاری از آن استخراج می شودو آیات و روایات فراوانی در جنبه های مختلف بر اعتبار آن دلالت می کند.
با این حال مهم ترین دلیل اصل صحت در اعمال دیگران سیره و روش عقلاست،و بدین جهت قاعدتا این اصل باید مقبول عقلا و خردمندان باشد.
پذیرفتن یا نپذیرفتن بعضی از عناوین مثل «شرط علم به صصحت و فساد»،«صحت نزد فاعل یا حامل»ف«لزوم احراز وقوع فعل جامع»،و«منشأ شک در صحت »،دایره تاثیر این قاعده را در فروعات فقهی و آثار شرعی آن مترتب می شودتضییق کرده یا توسعه می دهد.
در قانون مدنی ایران نیز،مواد بسیاری متاثر از این اصل است و در قلمرو حقوقی معاصر از قبیل بیمه، حقوق مولفین و مانند آن از تاثیر مهمی برخوردار است.با این اصل گاه قراردادی را که در فقه اسلامی  نام و عنوان خاصی ندارد،صحیح می شمارند؛اما با اجرای  اصل صحت در فعل مسلم تنها اثر شرعی آن که وضع و رفع آن به دست شارع است،اثبات می شود؛بنا بر این لوازم عادی ،عقلی و مقارنات اتفاقیه فعل،اثبات نمی شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Reviewing "authenticity of correcness"

نویسنده [English]

  • mirza mohammad Vaezi
چکیده [English]

The rule of correctness, and, in legal terms, the rule of authenticity is one of the most important rules in jurisprudence, from which very many judgments can be derived, and many verses and traditions in different aspects signify its authenticity. Nevertheless, the most important rule of authenticity in other functions is the state and method of the wise. Because of this, this rule should basically be acceptable to the wise and the intellectual.
Acceptation or rejection of some  titles like ‘condition of knowledge to authenticity and decadence’, ‘authenticity to doer and bearer’, ‘the need to attain the occurrence of the complete act’, and ‘ the source of doubt in authenticity’ can all limit or expand the  degree of the influence of this rule over legal branches  and canonical effects.
Also, in the Civil Law of Iran, many judgments are made based on this rule, and in the realm of contemporary legal contracts such as insurance, copy right and the like the rule has had an important influence. Based on this rule, sometimes, a contract which has no special name or title in Islamic jurisprudence is regarded as correct. It should be noted, however, that, by applying the authenticity rule to a Muslim’s action, only the canonical effect, whose ordination and elimination is done by the lawyer, will be proved. Thus, one cannot prove the ordinary and rational implications and the accompanying occurrences of the act will not be proved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the rule of authenticity
  • canonical effect
  • the Sunnite
  • the Civil law