موضوعات = تبلیغ وفناوری‌های نوین رسانه‌ای
در جست و جوی اسوه حسنه

دوره 5، 13و14 (ویژه پیامبر اعظم ص)، اردیبهشت 1386، صفحه 249-283

سید مهدی روحبخش