موضوعات = منطق‌پژوهی
پیش درآمدی بر منطق جدید

دوره 10، 33و34 (ویژه کلام و فلسفه تطبیقی)، فروردین 1391، صفحه 186-201

فاطمه علمی راد