کلیدواژه‌ها = فقه شیعه
نظریه فقهی شیخ یوسف بحرانی - روبرت گلیو

دوره 5، شماره 15، تیر 1386، صفحه 180-191

سید یاسر میردامادی


دفاع مشروع در آینه‌ى فقه و حقوق جزاى ایران

دوره 4، 11.12 (ویژه آیت الله میرزاعلی فلسفی)، مهر 1385، صفحه 94-112

سید مهدی روحبخش


منع قضاوت زن در بوتة نقد

دوره 1، شماره 3، مهر 1381، صفحه 47-50

شذی مدنی