کلیدواژه‌ها = رویکرد استدلالی و استشهادی
کارکرد حدیث در عرفان اسلامی

دوره 9، 29و30 (ویژه قرآن و حدیث)، فروردین 1390، صفحه 57-70

سید علی اکبر گندمی