کلیدواژه‌ها = علت های مؤثر
تجرید قرآن از روایات

دوره 9، 29و30 (ویژه قرآن و حدیث)، فروردین 1390، صفحه 9-20

محمد الهی خراسانی