کلیدواژه‌ها = الاتلاف بالتسبیب
بررسی قاعده تسبیب

دوره 6، 19 (ویژه قواعد فقه 1)، تیر 1387، صفحه 101-115

سیدمحمدباقر قدمی