کلیدواژه‌ها = قواعد فقهیّه
نفی حرج

دوره 6، 20 (ویژه قواعد فقه 2)، مهر 1387، صفحه 34-54

رضا میهن دوست