کلیدواژه‌ها = ترتیب اثر دادن
بررسی «اصالت صحت»

دوره 6، 19 (ویژه قواعد فقه 1)، تیر 1387، صفحه 10-26

مرتضی ولیان پور