نویسنده = سید مهدی روحبخش
در جست و جوی اسوه حسنه

دوره 5، 13و14 (ویژه پیامبر اعظم ص)، اردیبهشت 1386، صفحه 249-283

سید مهدی روحبخش


جلوه ی دیانت در سیاست

دوره 4، 11.12 (ویژه آیت الله میرزاعلی فلسفی)، مهر 1385، صفحه 57-74

سید مهدی روحبخش


دفاع مشروع در آینه‌ى فقه و حقوق جزاى ایران

دوره 4، 11.12 (ویژه آیت الله میرزاعلی فلسفی)، مهر 1385، صفحه 94-112

سید مهدی روحبخش


ارتباط اصول فقه با علوم حدیث

دوره 3، شماره 9، دی 1384، صفحه 31-37

سید مهدی روحبخش