نویسنده = هادی نورانی
بررسی جواز و عدم جواز ترجمة قرآن

دوره 7، شماره 23.24، تیر 1388، صفحه 29-51

هادی نورانی


بررسی چند درس‌نامة اخلاق

دوره 7، شماره 23.24، تیر 1388، صفحه 204-227

هادی نورانی؛ علی اکبر روحانی مقدم؛ حسین کوهستانی