نویسنده = میرزا محمد واعظی
تأملی دربارة «تکرار جرم» در فقه امامیه و حقوق ایران

دوره 7، شماره 23.24، تیر 1388، صفحه 76-94

میرزا محمد واعظی


بازخوانی اصالت صحت

دوره 6، 19 (ویژه قواعد فقه 1)، تیر 1387، صفحه 136-154

میرزا محمد واعظی