دوره و شماره: دوره 1، شماره 4.5 - شماره پیاپی 5، بهار 1383 (شماره چهارم و پنجم، زمستان 1381 و بهار 1382)