دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، پاییز 1381، صفحه 1-64