دوره و شماره: دوره 9، 31و32 (ویژه حدیث) - شماره پیاپی 31، تیر 1390، صفحه 1-199 

علمی تخصصی

3. ماهیت شناسی علوم حدیث

صفحه 9-20

محمد الهی خراسانی


11. دائره المعارف الحیاه

صفحه 123-135

زهرا خاکپور فرزقی؛ زهرا جوادی


12. آیت الله نمازی و درنگی در دو اثر رجالی وی

صفحه 136-148

سید علی اکبر گندمی؛ محمد مروارید


14. اصالت تاریخی حدیث

صفحه 171-186

محمد الهی خراسانی