دوره و شماره: دوره 9، 27و28 (ویژه تبلیغ و تربیت) - شماره پیاپی 27، تیر 1389، صفحه 124-198