موضوعات = مطالعات ادبی
تعداد مقالات: 1
1. قرآن و ادب پارسی

دوره 1، شماره 4.5، بهار 1383، صفحه 40-45

معصومه تختی