کلیدواژه‌ها = قاعده «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده»
فراگیری ضمان

دوره 6، 19 (ویژه قواعد فقه 1)، تیر 1387، صفحه 27-50

محمد رضا ملایی