نویسنده = محسن میرزایی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی قاعده فقهی و حقوقی درء

دوره 6، 20 (ویژه قواعد فقه 2)، پاییز 1387، صفحه 90-107

محسن میرزایی